Our Team

Vikash Gupta

Founder & Partner

Priyam Keshari

Partner

Deepak Kumar

Growth Advisor

Nikhil Sharma

Advisor